Waar bent u naar opzoek?

ALLES OP EEN RIJTJE

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Online Reserveringen en Gurunolderwoud.nl

 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op

 • Het gebruik van deze Applicatie, en alle andere gerelateerde Overeenkomsten of verbintenissen met de Eigenaar

De Gebruiker moet dit document aandachtig lezen.
Deze Applicatie wordt aangeboden door:
Embryo Angling Habitats B.V.
Wiebachstraat 31 6466 NG, Kerkrade, Limburg Netherlands
Eigenaar contact-e-mailadres: info@gurunolderwoud.com

Wat de Gebruiker moet weten in het kort
Let erop dat sommige bepalingen in deze Voorwaarden mogelijk uitsluitend van toepassing zijn op bepaalde categorieën Gebruikers. In het bijzonder kunnen bepaalde bepalingen alleen van toepassing zijn op Consumenten of op Gebruikers die niet beschouwd worden als Consumenten. Deze beperkingen worden altijd uitdrukkelijk vermeld in de betreffende bepaling. Bepalingen waarin een dergelijke vermelding ontbreekt, zijn van toepassing op alle Gebruikers.

Gebruiksvoorwaarden
Tenzij anders aangegeven, zijn de Gebruiksvoorwaarden in dit onderdeel algemeen van toepassing bij gebruik van deze Applicatie. Enkele of aanvullende gebruiks- of toegangsvoorwaarden kunnen van toepassing zijn in specifieke scenario's en indien daarvan sprake is, worden deze aanvullend in dit document vermeld. Door deze Applicatie te gebruiken, bevestigen Gebruikers dat zij voldoen aan de volgende voorwaarden.

 • Er zijn geen beperkingen aan Gebruikers in de zin dat Consumenten en Zakelijke Gebruikers niet worden onderscheiden;

Content in deze Applicatie
Tenzij anders wordt aangegeven of duidelijk herkenbaar is, is alle in deze Applicatie beschikbare content eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en wordt door deze verstrekt. De Eigenaar doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat in deze Applicatie aangeboden content geen inbreuk maakt op toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden. Het is echter niet altijd mogelijk om dit resultaat te bereiken.

In deze gevallen, zonder afbreuk te doen aan wettelijke rechten van Gebruikers om hun rechten af te dwingen, wordt Gebruikers verzocht om hieraan gerelateerde klachten te melden, bij voorkeur met behulp van de contactgegevens in dit document.

Rechten met betrekking tot content in deze Applicatie
Alle intellectuele eigendomsrechten voor deze content zijn bezit van en voorbehouden aan de Eigenaar. Gebruikers mogen deze content daarom niet gebruiken op een manier die niet noodzakelijk of bedoeld is voor het juiste gebruik van de Dienst. Meer bepaald, maar zonder hiertoe beperkt te zijn, mag de Gebruiker de content die beschikbaar is in deze Applicatie niet kopiëren, downloaden, delen (behalve binnen de hieronder vermelde grenzen), wijzigen, vertalen, transformeren, publiceren, verzenden, verkopen, in sublicentie geven, bewerken, overdragen/cederen aan derden of afgeleide werken maken van de content, noch toestaan dat derden dit doen via de Gebruiker of zijn apparaat, zelfs zonder medeweten van de Gebruiker. Indien dit uitdrukkelijk is aangegeven in deze Applicatie, mag de Gebruiker bepaalde via deze Applicatie beschikbare content downloaden, kopiëren en/of delen, uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat de auteursrechtvermeldingen en alle andere door de Eigenaar gevraagde vermeldingen correct worden geïmplementeerd. Dit laat alle toepasselijke wettelijke beperkingen of uitzonderingen op het auteursrecht onverlet.

Toegang tot externe bronnen
Via deze Applicatie kunnen Gebruikers toegang hebben tot externe bronnen die door derden worden aangeboden. Gebruikers aanvaarden dat de Eigenaar geen zeggenschap heeft over deze bronnen en daarom niet aansprakelijk is voor de content en beschikbaarheid ervan.

Voorwaarden die van toepassing zijn op bronnen die door derden worden verstrekt, inclusief toepasselijke bepalingen ten aanzien van een mogelijke toekenning van rechten op content, vloeien voort uit de algemene voorwaarden van elke derde partij of, bij gebreke daarvan, de toepasselijke wetgeving.

Aanvaardbaar gebruik
Deze Applicatie en de Dienst mag uitsluitend worden gebruikt binnen het toepassingsgebied waarvoor deze worden aangeboden, conform deze Voorwaarden en toepasselijke wetgeving.

 Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun gebruik van deze Applicatie en/of de Dienst geen toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden schendt.

Daarom behoudt de Eigenaar zich het recht voor om passende maatregelen te nemen om zijn gerechtvaardigde belangen te beschermen, waaronder het aan Gebruikers de toegang tot deze Applicatie of de Dienst te weigeren, het beëindigen van overeenkomsten, het melden van wangedrag via deze Applicatie of de Dienst aan de bevoegde autoriteiten, zoals gerechtelijke of administratieve autoriteiten, wanneer Gebruikers deelnemen aan of wordt vermoed dat zij deelnemen aan een van de volgende activiteiten:

 • Het overtreden van wetten, voorschriften en/of deze Voorwaarden;
 • Inbreuk op rechten van derden;
 • Een aanzienlijke aantasting van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar;
 • Belediging van de Eigenaar of een derde.

Vrijwaring en schadeloosstelling
De Gebruiker stemt ermee in om de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners en werknemers te vrijwaren van/tegen elke vordering of eis, waaronder advocatenhonoraria en -kosten, van een derde als gevolg van of in verband met enige verwijtbare schending van deze Voorwaarden, rechten van derden of wettelijke bepalingen door de Gebruiker in verband met het gebruik van de Dienst door de Gebruiker of zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners en werknemers voor zover dit is toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Beperking van aansprakelijkheid
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen, hebben Gebruikers geen recht op schadevergoeding jegens de Eigenaar (of een natuurlijke of rechtspersoon die namens hem handelt). Dit is niet van toepassing op schade voortvloeiend uit dodelijk letsel, gezondheidsschade of schade aan de lichamelijke integriteit, schade die voortvloeit uit de niet-nakoming van een essentiële contractuele verplichting, zoals een verplichting die strikt noodzakelijk is om het doel van de overeenkomst te bereiken, en/of schade die voortvloeit uit opzet of grove nalatigheid, voor zover deze Applicatie passend en correct door de Gebruiker is gebruikt.

Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, of de schade dodelijk letsel betreft, de gezondheid of lichamelijke integriteit aantast, is de Eigenaar uitsluitend aansprakelijk voor de omvang van de typische en voorzienbare schade op het moment dat de overeenkomst werd gesloten.

Australische gebruikers 

Beperking van aansprakelijkheid
Niets in deze Voorwaarden leidt tot uitsluiting, beperking of wijziging van enige garantie, voorwaarde, recht of aanspraak van de Gebruiker krachtens de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) of enige vergelijkbare wetgeving op staats- en territoriumniveau en dat niet kan worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd (niet-uitsluitbaar recht). Voor zover rechtens is toegestaan, is onze aansprakelijkheid jegens de Gebruiker, waaronder aansprakelijkheid voor schending van een niet-uitsluitbaar recht en aansprakelijkheid die niet anderszins is uitgesloten onder deze Gebruiksvoorwaarden, naar eigen goeddunken van de Eigenaar beperkt tot een hernieuwde uitvoering van de diensten of betaling van de kosten van opnieuw geleverde diensten.

Gebruikers uit de VS 

Afwijzing van garanties
Deze Applicatie wordt strikt verstrekt op een "as is" en "as available" basis. Het gebruik van de Dienst is voor eigen risico van de Gebruiker. Voor zover dit door het toepasselijk recht is toegestaan wijst de Eigenaar uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke of stilzwijgende, wettelijke of andere voorwaarden, verklaringen en garanties van de hand, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, elke impliciete garantie ten aanzien van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of de niet-inbreukmakendheid op rechten van derden. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door de Gebruiker van de Eigenaar of via de Dienst roept een garantie in het leven die niet uitdrukkelijk hierin wordt vermeld.

Zonder het voorgaande te beperken, garanderen de Eigenaar, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers niet dat de content accuraat, betrouwbaar of correct is; dat de Dienst voldoet aan de vereisten van Gebruikers; dat de Dienst op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie beschikbaar is, ononderbroken of veilig is; dat eventuele defecten of fouten worden gecorrigeerd; of dat de Dienst geen virussen of andere schadelijke componenten bevat. Alle content die is gedownload of anderszins is verkregen via het gebruik van de Dienst, wordt gedownload op eigen risico van de Gebruiker en Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan het computersysteem of het mobiele apparaat van Gebruikers of gegevensverlies als gevolg van het downloaden of het gebruik van de Gebruikers van de Dienst.

De Eigenaar garandeert niet, onderschrijft niet en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig Product of Dienst die wordt geadverteerd of aangeboden door een derde via de Dienst of een hyperlink naar een website of dienst, en de Eigenaar is geen partij noch houdt de eigenaar op enigerlei wijze toezicht op enige transactie tussen Gebruikers en externe leveranciers van producten of diensten.

De Dienst kan ontoegankelijk worden of werkt mogelijk niet correct met de webbrowser, het mobiele apparaat en/of het besturingssysteem van Gebruikers. De Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor ervaren of werkelijke schade die voortvloeit uit de content van de Dienst, de werking of het gebruik van deze Dienst.

De federale wetgeving, sommige staten en andere rechtsgebieden staan de uitsluiting en beperkingen van bepaalde impliciete garanties niet toe. De bovenstaande uitzonderingen zijn mogelijk niet van toepassing op Gebruikers. Deze Overeenkomst geeft Gebruikers specifieke juridische rechten en Gebruikers kunnen ook andere rechten hebben die per staat kunnen verschillen. De disclaimers en uitsluitingen onder deze Overeenkomst zijn niet van toepassing voor zover dit is verboden door de toepasselijke wetgeving.

Beperking van aansprakelijkheid
Voor zover maximaal is toegestaan door het toepasselijke recht, zijn de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers in geen geval aansprakelijk voor

 • Enige vergoeding van indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere, gevolgschade of schadevergoeding als boete, waaronder tot schadevergoeding voor winstderving, verlies van goodwill, gebruiksverlies, gegevensverlies of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de Dienst; en
 • Enige schade, verlies of nadeel als gevolg van hacken, tamperen of andere ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Dienst of de Gebruikersaccount of de daarin opgenomen informatie;
 • Fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in content;
 • Persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van toegang tot of gebruik van de Dienst door de Gebruiker;
 • Ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de beveiligde servers van de Eigenaar en/of alle daarop opgeslagen persoonlijke informatie;
 • Elke onderbreking of stopzetting van verzending naar of van de Dienst;
 • Bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die naar of via de dienst kunnen worden verzonden;
 • Fouten of weglatingen in content of voor verlies of schade opgelopen als gevolg van het gebruik van content die is geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Dienst; en/of
 • Het lasterlijke, aanstootgevende of onrechtmatige gedrag van een Gebruiker of derde. In geen geval zijn de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers aansprakelijk voor vorderingen, procedures, schulden, verplichtingen, schade, verlies of kosten voor een bedrag dat hoger is dan het bedrag dat op grond van de Overeenkomst door de Gebruiker aan de Eigenaar is betaald in de voorgaande 12 maanden, of de duur van deze overeenkomst tussen de Eigenaar en Gebruiker, afhankelijk van welke periode korter is.

Dit artikel ten aanzien van beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover rechtens is toegestaan het toepasselijke rechtsgebied, ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid voortkomt uit overeenkomst, onrechtmatige daad, nalatigheid, productaansprakelijkheid of enige andere basis, zelfs als de Eigenaar op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

In bepaalde rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van vergoeding van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, waardoor de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet van toepassing zijn op de Gebruiker. Deze Voorwaarden geven Gebruikers specifieke juridische rechten en Gebruikers kunnen ook andere rechten hebben die per rechtsgebied kunnen verschillen. De disclaimers, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder deze Voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover dit is verboden door het toepasselijke recht.

Vrijwaring en schadeloosstelling
De Gebruiker komt overeen de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers te verdedigen tegen, te vrijwaren voor en schadeloos te stellen tegen alle vorderingen of eisen, schadevergoedingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven, waaronder juridische kosten en uitgaven die voortvloeien uit

 • Gebruik van en toegang tot de Dienst door de Gebruiker, waaronder door de Gebruiker verzonden of ontvangen gegevens of content;
 • Schending van deze Voorwaarden door de Gebruiker, waaronder schending door de Gebruiker van een van de garanties die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet;
 • Schending van rechten van derden door de Gebruiker, waaronder privacy- of intellectuele eigendomsrechten;
 • Overtreding van wet- en regelgeving door de Gebruiker;
 • Alle content die wordt geplaatst vanuit de account van de Gebruiker, waaronder toegang van derden met de unieke gebruikersnaam, het wachtwoord of andere beveiligingsmaatregelen van de Gebruiker, indien van toepassing, waaronder misleidende, valse of onnauwkeurige informatie;
 • Opzettelijk wangedrag van de Gebruiker; of
 • De schending van enige wettelijke bepaling door Gebruiker of zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers voor zover toegestaan door toepasselijk recht.

Geen afstand van recht
Het feit dat de Eigenaar nalaat enig recht of enige bepaling onder deze Voorwaarden te doen gelden, betekent niet dat afstand wordt gedaan van dit recht of de betreffende bepaling. Geen enkele verklaring van afstand van recht wordt beschouwd als een verdere of voortgezette verklaring van afstand van recht ten aanzien van de betreffende of een andere bepaling.

Onderbreking van de dienst
Om het best mogelijke serviceniveau te garanderen, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om de Dienst te onderbreken voor onderhoud, systeemupdates of andere wijzigingen, waarbij de Gebruikers op de juiste wijze op de hoogte worden gesteld.

Binnen de grenzen van de wet- en regelgeving kan de Eigenaar ook besluiten om de Dienst op te schorten of volledig stop te zetten. Als de Dienst wordt stopgezet, werkt de Eigenaar samen met Gebruikers zodat zij hun Persoonsgegevens of informatie kunnen intrekken en respecteert de Eigenaar de rechten van Gebruikers met betrekking tot voortgezet gebruik van het product en/of compensatie, zoals bepaald in toepasselijk recht.

Bovendien kan de Dienst niet beschikbaar zijn door redenen die buiten de redelijke invloedssfeer van de Eigenaar liggen, zoals gevallen van overmacht (waaronder infrastructurele storingen of black-outs enz.).

Wederverkoop van de dienst
Het is Gebruikers niet toegestaan deze Applicatie en de gerelateerde dienst geheel of gedeeltelijk te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Eigenaar, welke rechtstreeks of via een erkend wederverkoopprogramma wordt verleend.

Privacy beleid
Voor informatie over het gebruik van hun Persoonsgegevens kunnen Gebruikers het privacy beleid van deze Applicatie raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten
Onverminderd meer specifieke bepalingen in deze Voorwaarden, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en ontwerprechten met betrekking tot deze Applicatie het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en vallen onder de bescherming van de toepasselijke wetgeving of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Alle merken, in schrift of afbeeldingen en alle andere merken, handelsnamen, dienstmerken, woordmerken, afbeeldingen, tekeningen of logo's die in verband met deze Applicatie worden gebruikt, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en vallen onder de bescherming van de toepasselijke wetgeving of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom. 

Wijzigingen in deze Voorwaarden
De Eigenaar behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of anderszins aan te passen. In die gevallen brengt de Eigenaar de Gebruiker op passende wijze op de hoogte van de wijzigingen. Deze wijzigingen hebben slechts vanaf de datum van de kennisgeving invloed op de relatie met de Gebruiker.

 Doorgaan met het gebruik van de Dienst betekent dat de Gebruiker met de herziene Voorwaarden akkoord gaat. Als Gebruikers niet gebonden willen zijn door de wijzigingen, moeten ze stoppen met het gebruik van de Dienst en kunnen ze de Overeenkomst beëindigen.

De toepasselijke voorafgaande versie regelt de relatie voorafgaand aan het akkoord van de Gebruiker. De Gebruiker kan voorafgaande versies verkrijgen van de Eigenaar.

Indien wettelijk vereist, stelt de Eigenaar de Gebruikers van tevoren op de hoogte van wanneer de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

Uitzondering voor Consumenten in Frankrijk
Niettegenstaande het bovenstaande, wordt elke wijziging van deze Voorwaarden uiterlijk een maand voorafgaand aan de inwerkingtreding schriftelijk meegedeeld. Als Consumenten in Frankrijk de gewijzigde Voorwaarden niet aanvaarden, hebben zij het recht om de Overeenkomst, tot vier maanden na de dag waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht zijn geworden te beëindigen, zonder boete of recht om vergoeding te eisen.

Overdracht van de overeenkomst
De Eigenaar behoudt zich het recht voor rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, te cederen, door novatie over te dragen of in onder aanneming te geven, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Gebruiker.

Bepalingen met betrekking tot wijzigingen van deze Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing.

Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden op gene enkele wijze overdragen zonder schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

Contact
Alle communicatie in verband met deze Applicatie dient plaats te vinden met gebruik van de contactinformatie die in dit document worden aangegeven.

Scheidbaarheid
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden als ongeldig of onafdwingbaar wordt beschouwd of verklaard onder toepasselijk recht, heeft de ongeldigheid of onafdwingbaarheid van deze bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.

Gebruikers uit de VS
Een dergelijke ongeldige of onafdwingbare bepaling zal worden uitgelegd en hervormd in de mate die redelijkerwijs nodig is om deze geldig, afdwingbaar en consistent te maken met de oorspronkelijke bedoeling ervan. Deze Voorwaarden vormen de volledige Overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen alle andere communicatie, waaronder alle eerdere overeenkomsten, tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Deze Voorwaarden worden gehandhaafd voor zover rechtens is toegestaan. 

EU-Gebruikers
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt geacht, spannen de partijen zich in om op minnelijke wijze afspraken te maken over geldige en afdwingbare bepalingen waarbij de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare delen worden vervangen.

 In geval dit achterwege blijft, worden de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen vervangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen, indien dit is toegestaan of onder de toepasselijke wetgeving is aangegeven.

Onverminderd het bovenstaande, doet de nietigheid, ongeldigheid of de onmogelijkheid om een bepaalde bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen niet de gehele Overeenkomst teniet, tenzij de afgescheiden bepalingen essentieel zijn voor de Overeenkomst, of van zodanig belang dat de partijen de overeenkomst niet zouden zijn aangegaan als ze hadden geweten dat de bepaling niet geldig was, of in gevallen waarin de overblijvende bepalingen zouden leiden tot een onaanvaardbaar nadeel voor een van de partijen.

Toepasselijk recht
Op deze Voorwaarden is het recht van toepassing van de plaats waar de Eigenaar is gevestigd, zoals aangegeven in het betreffende onderdeel van dit document, waarbij collisieregels worden uitgesloten.

Voorrang van nationaal recht
Als de wet- en regelgeving van het land waar de Gebruiker zich bevindt echter voorziet in een hogere norm voor consumentenbescherming, hebben dergelijke hogere normen voorrang, ongeacht het bovenstaande.

Rechtsgebied
De rechtbanken van de plaats waar de Eigenaar is gevestigd, zoals aangegeven in het betreffende onderdeel van dit document hebben de exclusieve bevoegdheid om te beslissen over geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden.

Uitzondering voor Consumenten in Europa
Het bovenstaande is niet van toepassing op Gebruikers die Europese Consumenten zijn, noch op Consumenten die in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen of IJsland gevestigd zijn.

Consumenten uit het VK
Consumenten die in Engeland en Wales zijn gevestigd, kunnen bij de rechtbanken van Engeland en Wales gerechtelijke stappen ondernemen in verband met deze Voorwaarden. Consumenten die in Schotland zijn gevestigd, kunnen bij de Schotse of Engelse rechtbanken gerechtelijke stappen ondernemen in verband met deze Voorwaarden. Consumenten die in Noord-Ierland zijn gevestigd, kunnen bij de Noord-Ierse of Engelse rechtbanken gerechtelijke stappen ondernemen in verband met deze Voorwaarden.

Fotografie
Het is mogelijk dat er foto's gemaakt worden tijdens een event, georganiseerd in  ons Guru Experience Center te Nolderwoud. Deze foto's kunnen voor commerciele doeleinden gebruikt worden.

Aanbod en Totstandkoming Overeenkomst

 • De aangeboden Diensten omvatten alleen wat expliciet wordt beschreven in offertes en publicaties van de Onderneming. Informatie in publicaties van Hulppersonen maakt geen deel uit van het aanbod, ongeacht eventuele links in het aanbod van de Onderneming.
 • Elk aanbod is onder voorbehoud van beschikbaarheid van de aangeboden Diensten.
 • Alle offertes en aanbiedingen zijn herroepbaar en vrijblijvend, zelfs na aanvaarding door de Opdrachtgever, tot 17.00 uur van de eerstvolgende werkdag. Bevestiging door de Onderneming maakt het aanbod onherroepelijk.
 • Kennelijke fouten binden de Onderneming niet. Bij twijfel over prijs of informatie moet de Opdrachtgever navraag doen.
 • De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever. Deze aanvaarding (boeking) gebeurt schriftelijk en wordt door de Onderneming bevestigd. De Opdrachtgever heeft geen herroepingstermijn, behalve als een dwingende termijn van toepassing is.
 • De persoon die namens of ten behoeve van Gasten een Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk. Gasten zijn elk voor hun eigen deel aansprakelijk. Alle communicatie wordt enkel naar de Opdrachtgever gestuurd, die verantwoordelijk is voor het informeren van de Gasten over de genomen Diensten en toepasselijke voorwaarden, huisregels en privacy beleid.
 • De Opdrachtgever is bekend met de geldende Voorwaarden en Huisregels van de Onderneming. Bij niet-naleving heeft de Onderneming het recht de Gast van verdere deelname uit te sluiten en gebruik van materiaal en/of toegang tot het Terrein te ontzeggen. Een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gaat vooraf aan uitsluiting. Er is geen recht op restitutie; verdere kosten zijn voor rekening van de Gast/Opdrachtgever.
 • De Gast neemt vrijwillig en op eigen risico deel aan de activiteiten. Het gebruik van de activiteit/dienst is beperkt tot het aangegeven tijdvak. Te laat komen geeft geen recht op restitutie of verlenging. A

Prijs

 • De prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 • De opgegeven prijzen zijn inclusief alle bekende onvermijdbare bijkomende kosten, zoals belastingen en boekingskosten, tenzij deze kosten niet in de prijs kunnen worden opgenomen. In dat geval worden deze kosten of de aard ervan duidelijk en nabij de prijs vermeld.

Betalingstermijn en Uitblijven van Betaling
Bij online reservering via de website is onmiddellijke betaling verplicht. Als de betaling niet direct wordt voldaan, wordt de reservering uiterlijk 2 uur vastgehouden. Een kwartier na reservering ontvangt de Opdrachtgever per e-mail een betalingsherinnering en kan de reservering alsnog worden betaald. Als de reservering niet wordt betaald, wordt deze automatisch geannuleerd. In dit geval hebben de Opdrachtgever en de Gast geen recht meer op de activiteit/dienst. De Onderneming heeft na 2 uur de vrijheid om de activiteit/dienst beschikbaar te stellen aan anderen. Bij reservering aan de balie van de Onderneming moet direct worden afgerekend.

Overmacht
De Onderneming is niet verplicht de Overeenkomst uit te voeren als nakoming onmogelijk is of buitensporige inspanningen of kosten vergt als gevolg van onvoorziene en onvermijdelijke omstandigheden (overmacht), zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, stakingen, verkeersdrukte, gesperde straten en (extreme) weersomstandigheden. In geval van overmacht kan de Onderneming de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren, en elke partij draagt zijn eigen schade.

Weersinvloeden en Plaatselijke Omstandigheden

 • Alle Diensten worden aangeboden onder voorbehoud van aanpassing op basis van weersinvloeden en plaatselijke omstandigheden. Het risico van weersinvloeden en plaatselijke omstandigheden en de gevolgen voor de Diensten rust op de Opdrachtgever. Ondanks slecht weer gaat een Dienst, al dan niet in aangepaste vorm, door.
 • Als het weer of de plaatselijke omstandigheden de uitvoering van de Dienst onmogelijk of onveilig maken, is de Onderneming vrijgesteld van de verplichting de Dienst uit te voeren. Als een Dienst niet doorgaat, kan de Onderneming, indien redelijk mogelijk, een alternatieve datum aanbieden, maar dit is niet verplicht.
 • Als de Dienst al is begonnen, zorgt de Onderneming voor de terugkeer van de Gasten naar een veilige locatie (doorgaans het eigen Terrein van de Onderneming).
 • Niet-veilige omstandigheden omvatten onder andere, maar niet uitsluitend, extreme temperaturen, te veel wind, gladheid, (kans op) onweer, te lage of te hoge waterstand, sterke stroming, ernstig beperkt zicht. De beslissing dat een Dienst niet of niet veilig kan worden uitgevoerd, ligt volledig bij de Onderneming.

Wijziging en Annulering door de Opdrachtgever/Gast
Een Gast die binnen 24 uur aangeeft geen gebruik te maken van de reservering heeft geen recht op restitutie. Het toevoegen van meer deelnemers door de Opdrachtgever of Gast is alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid. De Onderneming kan niet garanderen dat de Activiteit/Dienst voldoende beschikbaar is op het moment van bijboeken. Bij annulering heeft de gast recht op een retourstorting van het betaalde bedrag, mits deze niet binnen 24 uur voorafgaande aan het geplande moment plaats vindt. De Gast heeft geen recht op een kosteloze annulering wanneer de annulering plaats vindt binnen 24 uur voorafgaand aan het geplande.

Wijzigingen en Annulering door de Onderneming

 • De Onderneming kan de Overeenkomst wijzigen op basis van gewichtige redenen. Deze wijzigingen worden onmiddellijk en met redenen aan de Opdrachtgever meegedeeld. Bij wijzigingen die niet zijn gebaseerd op overmacht (artikel 7) of weersinvloeden en plaatselijke omstandigheden (artikel 8) zal de Onderneming zich inspannen om de Opdrachtgever een Dienst van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, indien mogelijk in dezelfde periode. Een aangeboden alternatief kan alleen worden afgewezen als het niet vergelijkbaar is. Als de wijziging niet is geaccepteerd en er geen alternatief is aangeboden of het alternatief is afgewezen, eindigt de Overeenkomst en heeft de Opdrachtgever recht op restitutie van de prijs, en indien de Dienst deels is uitgevoerd, een evenredig deel daarvan.
 • De Onderneming kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren op basis van gewichtige redenen. De annulering en de reden worden onmiddellijk

Definities en juridisch kader
Deze Applicatie (of deze Applicatie) Het eigendom dat de levering van de Dienst mogelijk maakt.

Overeenkomst
De juridisch bindende of contractuele relatie tussen de Eigenaar en de Gebruiker waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

Zakelijke Gebruiker
Elke Gebruiker die niet als Consument wordt beschouwd.

Europese (of Europa)
Van toepassing wanneer een Gebruiker, onafhankelijk van nationaliteit, zich in de EU bevindt.

Eigenaar (of We/Wij)
De natuurlijke persoon (personen) of rechtspersoon die deze Applicatie en/of de Dienst aan de Gebruikers verstrekt.

Dienst
De door deze Applicatie verleende dienst, zoals deze wordt beschreven in deze Voorwaarden en in deze Applicatie.

Voorwaarden
Alle bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van deze Applicatie en/of de Dienst zoals in dit document is aangegeven, met inbegrip van andere gerelateerde documenten of overeenkomsten, en die periodiek worden bijgewerkt.

Gebruiker (of U/Uw)
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die deze Applicatie gebruikt.

Consument
Consument is elke Gebruiker die als zodanig wordt aangemerkt op grond van de toepasselijke wetgeving.

Diensten
De overeengekomen diensten, inclusief Activiteiten, Verhuur, en Overige diensten.

Activiteit
Elke georganiseerde bezigheid, zoals (buiten)sport, workshops en clinics.

Verhuur
Het huren van materiaal. 

Overige diensten
Alle diensten die niet onder Activiteiten of Verhuur vallen, aangeboden door de Onderneming. 

Opdrachtgever
Een persoon die voor zichzelf of namens anderen een Overeenkomst met de Onderneming aangaat.

Gast
Iedere persoon die deelneemt aan of gebruikmaakt van een Dienst, en iedere persoon aanwezig op het Terrein.

Onderneming
De entiteit die Diensten aanbiedt of waarmee de Opdrachtgever de Overeenkomst sluit.

 Overeenkomst
De afspraak tussen de Onderneming en Opdrachtgever, inclusief deze algemene voorwaarden.

Huisregels
Regels ter regeling van de orde en veiligheid op het Terrein en tijdens de Diensten. 

Terrein
Het grondstuk in beheer van of in gebruik door de Onderneming.

Schriftelijk
Geschreven of elektronisch, waaronder e-mail.